Eula - licenční smlouva

LICENČNÍ SMLOUVA

Software602 a.s.

602®Key

Tato licenční smlouva je právní ujednání mezi konečným uživatelem („držitel licence“) a Software 602 a.s., výrobcem software (“výrobce“), k softwarovému produktu 602®Key, jehož součástí je počítačový program a který může obsahovat i související média, tištěné materiály a „online“ či elektronickou dokumentaci („softwarový produkt“). 

Instalací, kopírováním nebo jiným užíváním softwarového produktu se zavazujete dodržovat veškeré podmínky této licenční smlouvy. Pokud nesouhlasíte s podmínkami této licenční smlouvy, neinstalujte, nekopírujte ani neužívejte tento softwarový produkt. 

LICENCE K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU  

602®Key je distribuován jako freeware pro osobní či omezené komerční užití. NEJSTE oprávněni si účtovat poplatky za distribuci tohoto software (ať už za účelem zisku nebo jen za náhradu vašich nákladů na média a distribuci) ani jako samotného softwarového produktu, ani jako součásti kompilace či antologie, ani jej nesmíte užívat na podporu svého obchodu či svých zákazníků. Softwarový produkt můžete zpřístupnit zdarma na jakékoli legální webové stránce nebo jiným způsobem distribuovat, pokud žádná jeho část nebude nijak změněna. 

1. Udělení licence. Tato licenční smlouva vám uděluje následující práva: 

Instalace a užívání. Softwarový produkt smíte nainstalovat a užívat v neomezeném počtu instalací. 

Kopírování a distribuce. Smíte vytvořit a distribuovat neomezený počet kopií softwarového produktu, a to za podmínky, že každá kopie bude věrná a úplná, včetně všech upozornění na autorská práva a obchodní značky výrobce, a bude k ní přiložena kopie této licenční smlouvy. 

Kopie softwarového produktu mohou být distribuovány jako samostatný produkt nebo přiloženy k vašemu vlastnímu produktu, za podmínky, že softwarový produkt nebude prodáván nebo přiložen k produktu či balíčku ve snaze získat ze zařazení softwarového produktu majetkový užitek či zisk. 

Softwarový produkt může být zařazen do libovolného balíčku či produktu distribuovaného zdarma či k neziskovým účelům. 

2. Popis práv a omezení. Omezení zpětné rekonstrukce, dekompilace, rozebírání a změn (přidávání, mazání či úpravy) zdrojů ve zkompilovaném software. Softwarový produkt nesmíte zpětně rekonstruovat, dekompilovat či rozebírat, s výjimkou případů, kdy takovou činnost výslovně dovolují příslušné zákony bez ohledu na tato omezení, a jen v míře těmito zákony dovolené. 

Aktualizace a údržba: aktualizace prostřednictvím Google Play nebo AppStore je ZDARMA. 

Dělení na součásti. Softwarový produkt je licencován jako jediný produkt. Je zakázáno oddělovat jeho části či součásti. 

Převod software. Všechna práva, která vám podle této licenční smlouvy náleží, smíte trvale převést, pokud jejich příjemce výslovně souhlasí s podmínkami této licenční smlouvy. 

Ukončení. Aniž by tím byla dotčena jakákoli jiná práva, výrobce smí tuto licenční smlouvu kdykoli ukončit, pokud nedodržíte její podmínky. Platnost této licenční smlouvy bude rovněž ukončena, pokud bude nahrazena novou licencí upravující podmínky užívání nové verze softwarového produktu či pokud se výrobce rozhodne softwarový produkt nadále nedistribuovat či nepodporovat. V takových případech ukončení jste povinni přestat softwarový produkt užívat a zničit všechny kopie softwarového produktu a všechny jeho součásti. 

3. Autorské právo. Všechna oprávnění a autorská práva k softwarovému produktu a v něm zahrnutá (včetně všech obrázků, fotografií, knihoven a příkladů v produktu obsažených), doprovodné tištěné materiály a všechny kopie softwarového produktu patří výrobci. Softwarový produkt je chráněn zákony o autorském právu, ochraně duševního vlastnictví a mezinárodními dohodami. Proto se softwarovým produktem musíte zacházet jako s každým jiným materiálem chráněným autorským právem či právem duševního vlastnictví. Držitelé licence smějí užívat všechny funkce, příklady, šablony, obrázky, knihovny a symboly v softwarovém produktu k vytvoření nových diagramů a tyto diagramy distribuovat za podmínek této licenční smlouvy. 

OMEZENÍ ZÁRUKY A ODPOVĚDNOSTI 

Žádné záruky. Výrobce výslovně odmítá jakékoli záruky za softwarový produkt. Softwarový produkt a všechna související dokumentace jsou poskytovány „jak stojí a leží“ bez jakékoli záruky, ať už výslovně vyjádřené či předpokládané, včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti k určitému účelu či nenarušování práv. Veškerá rizika vyplývající z užívání či provozování softwarového produktu nesete vy. 

Žádná odpovědnost za škody. Výrobce v rozsahu nejvýše povoleném obecně závaznými právními předpisy nenese v žádném případě odpovědnost za újmu vč. zvláštních, následných, vedlejších či nepřímých škod (včetně škod za ztrátu podnikatelských zisků, přerušení podnikatelské činnosti, ztrátu obchodních informací či jinou finanční ztrátu či ušlý zisk) vyplývající z užívání či nemožnosti užívat softwarový produkt, a to i v případě, že výrobce o možnosti takových škod či známých chybách věděl či vědět měl a mohl. 

Pokud by i přes shora uvedené vznikla na straně výrobce odpovědnost za újmu, tak souhlasíte, že odpovědnost výrobce k náhradě jakékoliv újmy je omezena částkou Kč 100,-, kterou vy i výrobce shodně považujete a prohlašujete za maximální částku náhrady újmy, za kterou odpovídá výrobce a kterou bude případně povinen uhradit.