Etický kodex společnosti Software602 a.s.

Preambule

Společnost Software602 a.s. (dále jen „Software602 a.s.“), její zaměstnanci a odpovědné osoby, podporujíc všeobecně upadající etické chování a cítíc potřebu rozvíjet spolehlivou, bezpečnou a kvalitní službu vysoké kvality spočívající ve vývoji kvalitních a cenově dostupných řešení pro nasazení elektronických řešení a nástrojů, rozvíjet pozitivní vztahy s obchodními partnery a zákazníky, rozvíjet poctivý obchodní styk a předcházet páchání trestné činnosti, přijímají, uznávají a sdílí tento Etický kodex Software 602 a.s.  (dále jen „Etický kodex“) jako výraz úcty a respektu k obecně uznávaným etickým zásadám a pravidlům a právním předpisům.  Stejné závazky uznávají a sdílejí i osoby vystupující jménem Software602 a.s.  či jednající za Software602 a.s.

Článek 1

Základní ustanovení

(1)    Účelem tohoto Etického kodexu je dodržování obecně uznávaných etických zásad, rozvíjení pozitivních vztahů se zákazníky a obchodními partnery a zdržení se jakéhokoliv protiprávního jednání s důrazem na eliminaci či snížení vzniku rizik trestní odpovědnosti Software602 a.s. vyplývajících ze zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č.  105/2013 Sb. a zákona č.  141/2014 Sb., (dále jen „zákon o trestní odpovědnosti právnických osob“), tato rizika jsou stručně popsána v čl. 9 tohoto Etického kodexu.

(2)    Software602 a.s.  a všichni její zaměstnanci a odpovědné osoby při svém jednání kladou důraz na zájmy zákazníků a obchodních partnerů a dodržují právní řád České republiky; zejména je zakázána jakákoli forma diskriminace.  Zaměstnanci a odpovědné osoby Software602 a.s.  jsou povinni jednat tak, aby nepoškodili dobré jméno a dobrou pověst Software602 a.s.

(3)    Jednoznačným a zřejmým zájmem Software602 a.s.  je zákonným způsobem provozovat svoji činnost s vysokou mírou respektu k etickým normám a právům zákazníků a v žádném případě se nepodílet na trestné činnosti ani z ní mít prospěch či jinému

(4)    Při svých aktivitách, vývoji a realizaci elektronických řešení a nástrojů Software602 a.s. , jakož i její jednotliví zaměstnanci a odpovědné osoby jednají s nejvyšším standardem osobního a profesionálního přístupu, zejména jednají čestně, zodpovědně, s respektem a v souladu s dobrými mravy.  Zaměstnanci a odpovědné osoby jsou povinni jednat jménem Software602 a.s vždy s patřičnou opatrností, odbornou péčí a s respektem vůči právním předpisům, a vnitřním předpisům Software602 a.s.  včetně tohoto Etického kodexu.  V případě nejasnosti ohledně vydaných rozhodnutí Software602 a.s., pokynů odpovědných osob či nejasností z hlediska výkladu obecně závazných či vnitřních norem jsou zaměstnanci i odpovědné osoby povinni si k dalšímu postupu vyžádat veškeré potřebné informace či odborná stanoviska tak, aby minimalizovali riziko vzniku svého excesu či porušení závazných pravidel, byť ve formě nedbalostního zavinění.

(5)    Software602 a.s. dbá na spolehlivé, korektní a důvěryhodné jednání zejména vůči svým zákazníkům.  Jednání, chování a vystupování jednotlivých zaměstnanců a odpovědných osob je úzce spjato s dobrou pověstí Software602 a.s.

(6)    Software602 a.s. vyjadřuje nulovou toleranci k trestné činnosti páchané zaměstnanci nebo odpovědnými osobami; tyto se nesmí účastnit žádného jednání, které by bylo spojováno s korupcí a ani nijak nepodporuje, byť pasivně, korupční prostředí. Je zakázáno přímo či nepřímo nabízet či poskytovat neoprávněné výhody třetím stranám za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby či takové výhody přijímat, vyjma běžných symbolických darů, poskytovaných či přijímaných v rámci běžné obchodní praxe.

(7)    Základní zásady protikorupčního jednání stanoví Příloha č.  1 tohoto Etického kodexu.

Článek 2

Vztah vůči státu a občanské společnosti

(1)    Software602 a.s.  vede účetnictví tak, aby vždy obsahovalo pravdivé a přesné informace o hospodaření. Software602 a.s. řádně a včas platí daně a vyvaruje se jakýchkoli jednání, která by mohla být považována za daňový únik.  Hrazení dalších zákonem stanovených povinných plateb považuje Software602 a.s.  za samozřejmé.

(2)    Software602 a.s. veškeré své oficiální dokumenty uchovává v souladu s příslušnou legislativou, dbá zejména řádné ochrany účetních dokladů.

(3)    Software602 a.s. aktivně spolupracuje s orgány veřejné moci;  vždy jim včas poskytuje relevantní úplné a pravdivé informace. Software602 a.s. rovněž dobrovolně v přiměřeném rozsahu zveřejňuje informace o své činnosti a svých aktivitách, zejm.  na svých webových stránkách;  s veřejností komunikuje prostřednictvím určených osob otevřeně a transparentně.

(4)    Software602 a.s. zcela odmítá dětskou a nucenou práci.  Stejně tak nebude praktikovat žádné formy vykořisťování či otrokářství anebo postupy, které by omezovaly volný pohyb zaměstnanců.

(5)    Software602 a.s., její zaměstnanci a odpovědné osoby se chovají tak, aby nevznikaly žádné ekologické škody.  Současně zaměstnanci a odpovědné osoby třídí odpad a při svých pracovních postupech chrání životní prostředí.

(6)    Software602 a.s. podle svých schopností a možností podporuje dobročinné aktivity.  Stejně tak sponzoruje charitativní akce či záležitosti s obecně prospěšným účelem.  Software602 a.s. neposkytuje dary a jiné výhody organizacím založeným za účelem zisku nebo organizacím, které nejednají v souladu se zásadami stanovenými v tomto Etickém kodexu či které představují v případě navázání obchodního kontaktu riziko pro dobrou pověst Software602 a.s.  Sponzorské smlouvy se vždy uzavírají písemně a za transparentních podmínek.

(7)    Software602 a.s. neposkytuje žádné dary a neoprávněné výhody politickým stranám, politickým hnutím, politicky činným osobám, ani jiným subjektům, které jsou v úzkém vztahu s politickými stranami.

Článek 3

Vztah vůči vlastníkovi

Software602 a.s. jedná v zájmu, ke kterému byla svým vlastníkem založena a pravidelně informuje svého vlastníka o své strategii, aktuální finanční situaci a dosažených výsledcích;  pří řízení svědomitě aplikuje zásadu poctivosti, odpovědnosti a transparentnosti.

Článek 4

Vztah vůči zákazníkům

(1)    Software602 a.s. , jakož i její jednotliví zaměstnanci a odpovědné osoby vždy odvádějí kvalitní a profesionální práci tak, aby byli zákazníci spokojeni. Software602 a.s.  odvádí vysoce kvalitní služby, za něž plně odpovídá.

(2)    Software602 a.s. jedná tak, aby nepoškodil zákazníky.  V případě, že hrozí riziko poškození zájmů zákazníků, Software602 a.s. o této skutečnosti vhodnou formou informuje tak, aby se zákazníci o tomto riziku dozvěděli.

(3)    Software602 a.s. plní své povinnosti vyplývající z právního řádu a brání se přijímat závazky, které nebude schopen dodržet.

(4)    Software602 a.s. , její zaměstnanci a odpovědné osoby při nabízení svých služeb zákazníkům sdělují pravdivé, nezkreslené a úplné informace, podané jasnou a srozumitelnou formou.  Stejným způsobem rovněž odpovídají na všechny dotazy zákazníků. Software602 a.s. se nedopouští klamavé reklamy.

(5)    Software602 a.s. , její zaměstnanci a odpovědné osoby vždy jednají se zákazníky zdvořile a vstřícně, korektně a s náležitou odbornou péčí.

(6)    Software602 a.s. se zavazuje, že bez souhlasu zákazníků nezveřejní, pokud právní předpisy nestanoví jinak, důvěrné informace o nich.

Článek 5

Vztah vůči obchodním partnerům

(1)    Software602 a.s. , její zaměstnanci a odpovědné osoby jednají se svými obchodními partnery rovněž profesionálně a korektně a budují vzájemnou důvěru.

(2)    Software602 a.s. zachovává obchodní tajemství a respektuje důvěrnost informací o svých obchodních partnerech.

(3)    Software602 a.s.  důsledně plní dohodnuté smluvní podmínky a brání se přijímat závazky, které nebude schopen dodržet.

Článek 6

Vztah k zaměstnancům

(1)    Vedení Software602 a.s.  se zavazuje dodržovat vůči svým zaměstnancům pravidla, dle kterých:

 • plně respektuje práva svých zaměstnanců, včetně tajemství dopravovaných zpráv, a uznává jejich soukromí, osobní hodnoty a potřeby,
 • plynule poskytuje adekvátní a motivující pracovní prostředí a dbá na zachování jeho důstojnosti,
 • aktivně zpřístupňuje všechny informace, které by zaměstnanci měli vědět či ke své práci potřebují znát,
 • dobrovolně poskytuje přiměřený prostor svým zaměstnancům, kteří se chtějí aktivně podílet na rozvoji Software602 a.s.  a mají zájem se účastnit rozhodování,
 • aktivně podporuje pravidelné vzdělávání svých zaměstnanců,
 • řádně zabezpečuje potřebnou bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
 • spravedlivě odměňuje své zaměstnance za odvedenou práci a dle svých možností poskytuje zaměstnanecké benefity,
 • přijímá    nové    zaměstnance    na    základě    nezmanipulovaných    výběrových    řízení;  zaměstnanci jsou přijímáni podle své kvalifikace, svých schopností a dovedností.
   

(2)    Zaměstnanci se zavazují vůči Software602 a.s.  dodržovat pravidla, dle kterých:

 • vždy jednají ve prospěch Software602 a.s. a vystupují tak, aby nepoškodili dobré jméno Software602 a.s. ;  její dobré jméno jsou povinni respektovat a chránit,
 • svědomitě dodržují nejen platné právní předpisy, nýbrž i vnitřní předpisy a zavazují se aktivně zjišťovat aktuálnost relevantních předpisů, které potřebují k výkonu své práce,
 • hospodaří se svěřeným majetkem s péčí řádného hospodáře;  nezneužívají svěřených prostředků pro své soukromé účely, pokud není dohodnuto mezi Software602 a.s.  a zaměstnancem jinak,
 • nezneužívají důvěrné (interní, veřejnosti nedostupné) informace či obchodní kontakty získané v souvislosti se svou pracovní činností ve svůj prospěch či prospěch jiné osoby anebo pro jiný než služební účel;  s těmito daty zacházejí obezřetně a s náležitou péčí,
 • zachovávají mlčenlivost o know-how Software602 a.s., respektují autorská práva druhých a chrání i další formy duševního vlastnictví, a to i po skončení pracovního poměru,
 • v žádném případě nenabízejí, neslibují a neposkytují dary a jiné neoprávněné výhody třetím stranám či osobám, pokud nejde o reklamní předměty poskytované s vědomím vedení Software602 a.s. nebo se nejedná o drobné dárky či pohoštění v rámci běžných obchodních zvyklostí, a už vůbec je nepřijímají a nevyžadují,
 • předcházejí možnostem střetu vlastních zájmů se zájmy Software602 a.s.  či jeho partnerů, zejména nesmějí využít svého postavení v Software602 a.s., získaných informací či obchodních kontaktů získaných v průběhu práce pro Software602 a.s. k obohacení sebe nebo jiného anebo vykonávat práci pro dodavatele a konkurenty, pokud nejde o činnosti povolené v odst.  4 písm.  c);  v případě nastalého střetu nikdy neupřednostnit vlastní, resp.  osobní zájem a bezodkladně o tom informovat svého nadřízeného,
 • dbají o svůj zevnějšek a odborný růst,
 • bez zbytečného odkladu hlásí podezření o závažném porušení Etického kodexu, porušení trestněprávních, jakož i dalších právních předpisů,
 • řádně využívají pracovní dobu k plnění svěřených úkolů a ke své práci přistupují svědomitě a tvůrčím způsobem,
 • dbají na bezpečnostní ochranu při používání IT systémů a zpracovávání dat.

(3)    Zaměstnanci se zavazují dodržovat vůči sobě navzájem pravidla, dle kterých:

 • se ke svým kolegům chovají s úctou, vzájemně respektují svá práva a neobtěžují je nepřípustnými návrhy;  kouření je dovoleno jen na vyhrazených místech,
 • respektují názory druhých, jakož i komunikují mezi sebou navzájem přátelsky,
 • nadřízení se vyvarují jakéhokoli šikanování zaměstnanců; to platí i pro podřízené vůči svému nadřízenému,
 • nadřízení svým podřízeným důvěřují, ukládají jim jasné a dosažitelné cíle a podporují v nich pocit zodpovědnosti.

(4)    Zaměstnanci jsou dále oprávněni

 • požádat o školení, které prohloubí jejich kvalifikaci nebo které souvisí se zastávanou pracovní pozicí,
 • podávat stížnosti, návrhy, podněty a jiná podání upozorňující na neetické jednání či navrhující opatření ke zlepšení,
 • vykonávat vedlejší činnost bez předchozího souhlasu svého nadřízeného jen tehdy, jedná-li se o vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou činnost, správu vlastního majetku, zastávání čestné funkce, anebo pokud nebude mít tato činnost negativní vliv na obchodní politiku Software602 a.s.  nebo plnění úkolů, které byly zaměstnanci svěřeny.

(5)    Zaměstnanci jsou povinni odmítnout jednání či činnost, kterou by mohli spáchat trestný čin, dopustit se porušení právních předpisů či vnitřních norem Software602 a.s.

Článek 7

Duševní vlastnictví

(1)    Software602 a.s. chrání důvěrné informace, které nejsou přístupné veřejnosti a které se týkají jejího podnikání a vývoje elektronických řešení a nástrojů.

(2)    Software602 a.s. respektuje a chrání autorská práva, licence či informace druhých a chrání i další formy duševního vlastnictví.

Článek 8

Vztah vůči konkurenci, hospodářská soutěž a veřejné zakázky

(1)    Software602 a.s.  dodržuje pravidla poctivé obchodní soutěže a nezneužívá svého postavení na trhu. Software602 a.s. se zavazuje neuzavřít žádnou dohodu omezující nebo narušující hospodářskou soutěž.

(2)    V případě, že se Software602 a.s. uchází o veřejnou zakázku, podává vždy nabídku s pravdivými údaji.  Při zjištění jakéhokoli nestandardního postupu v zadávacím řízení tuto skutečnost ohlásí příslušným orgánům, zejména požadavky na poskytnutí neoprávněné výhody osobě jednající za zadavatele.

(3)    Software602 a.s.  rovněž nepoškozuje ani nijak nevyužívá dobrého jména konkurence a nepokouší se získávat informace o podnikání konkurence pokoutným způsobem.

(4) Základní zásady jednání zaměstnanců Software602, a.s.  při přípravě a účasti v řízeních pro zadání veřejných zakázek stanoví Příloha č.  2 tohoto Etického kodexu.

Článek 9

Trestní odpovědnost Software602 a.s.  – povinné informace a pravidla

(1)    Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob stanoví, že Software602 a.s. je možno stíhat za jednání jejích zaměstnanců a odpovědných osob.

(2)    Software602 a.s.  je trestně odpovědná, spáchal-li trestný čin zaměstnanec při plnění pracovních úkolů nebo odpovědná osoba jejím jménem, v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jestliže mu lze takový trestný čin přičítat.

(3)    Trestný čin lze Software602 a.s. přičítat, jestliže byl spáchán jednáním odpovědné osoby.  Trestný čin lze Software602 a.s.  přičítat též v případě, že byl spáchán zaměstnancem:

 • na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu odpovědné osoby
 • proto, že odpovědná osoba neprovedla taková opatření, která:
  • měla provést podle jiného právního předpisu nebo
  • po ni lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedla povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu.

(4)    Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob neupravuje, jaká konkrétní opatření má Software602 a.s.  provést.  Neprovedení opatření skýtá rizika trestní odpovědnosti Software602 a.s. Z tohoto důvodu jsou všichni zaměstnanci a všechny odpovědné osoby povinny řádně a prokazatelně prostudovat Přílohu tohoto Etického kodexu - Přehled rizikových jednání (dále jen „Přehled rizikových jednání“). V tomto přehledu je popsána podstata rizikových jednání všech trestných činů, za které Software602 a.s. může nést trestní odpovědnost, včetně souvisejících právních předpisů.

(5)    Každý zaměstnanec a každá odpovědná osoba je povinna se s riziky uvedenými v Přehledu rizikových jednání seznámit.  Pokud se přesto takový zaměstnanec při plnění pracovních úkolů nebo odpovědná osoba jménem Software602 a.s. , v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, dopustí trestného činu, jedná se o jeho či její exces, na kterém se Software602 a.s.  v žádném případě nepodílí.

(6)    Odpovědné osoby a vedoucí zaměstnanci Software602 a.s.  jsou povinni přezkoumávat a prověřovat existenci vhodných a účinných opatření určených k zamezení vzniku rizika trestní odpovědnosti Software602 a.s. Zaměstnanci a odpovědné osoby jsou povinny hlásit rizika vzniku trestní odpovědnosti Software602 a.s.  k tomuto účelu vybrané osobě.

(7)    V případě pochybností ohledně pokynu nebo rozhodnutí svého nadřízeného jsou zaměstnanci oprávněni posoudit soulad takového rozhodnutí nebo pokynu s právními předpisy, Etickým kodexem či dalšími vnitřními normami Software602 a.s.  V případě podezření, že by zaměstnanci takovým jednáním mohli spáchat trestný čin, jsou oprávněni vyžádat si pokyn či rozhodnutí v písemné podobě.

(8)    Trestní odpovědnosti Software602 a.s. nebrání, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní fyzická osoba jednala.

(9)    Odpovědným osobám Software602 a.s. zákon o trestní odpovědnosti právnických osob ukládá, aby se znalostí respektovaly právní předpisy a vnitřní předpisy Software602 a.s., každé své rozhodnutí promyslely a byly obezřetné ve svém konání směrem k zaměstnancům Software602 a.s.

Článek 10

Přijímání podání, vyjadřování obav

(1)    Zaměstnanci jsou oprávněni podávat stížnosti, návrhy, podněty a jiná podání upozorňující na neetické jednání či navrhující opatření ke zlepšení.  Jsou povinny hlásit podezření ze spáchání trestného činu či upozorňující na jakékoli jiné protiprávní jednání.  Tato podání je možné učinit i anonymně. Software602 a.s. zajistí, že taková podání budou projednávána v důvěrném režimu.  Rovněž je možno oznámit jiné skutečnosti, které považuje zaměstnanec za relevantní.

(2)    Za účelem možností nahlásit podezření z porušení Etického kodexu se zřizuje poštovní schránka opatřená textem „Protikorupční schránka“.  Zřizuje se rovněž speciální e- mailová adresa a webový formulář, jejichž prostřednictvím je možno rovněž nahlásit podezření z porušení Etického kodexu.  Uvedené informace se zveřejní na Intranetu Software602, a.s.

(3)    Pokud zaměstnanec označí své podání za důvěrné či jiným způsobem projeví nutnost dodržení diskrétnosti, ten, komu důvěrné informace sdělil, je povinen zabezpečit, aby nedošlo k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo obsahu podání.

(4)    V případě, že zaměstnanec v dobré víře poukáže na neetické jednání svého kolegy či poměry v Software602 a.s. , nebude mít toto jeho oznámení negativní důsledek v jeho pracovněprávním vztahu.  Součástí ochrany oznamovatele je zákaz odvetných opatření vůči oznamovateli.

(5)    V případě oprávněných stížností se Software602 a.s. zavazuje zajistit vhodnou nápravu a přijmout opatření pro zamezení opakování.
 

Článek 11

Indikace trestné činnosti

(1)    Software602 a.s., její zaměstnanci a odpovědné osoby by měly důsledně vnímat indikátory protiprávního, trestného a korupčního jednání (dále jen „indikátory“).  Jejich vyšší přítomnost není ještě žádným důkazem, ale měla by vést ke zvýšené pozornosti zaměstnanců a odpovědných osob.

(2)    Za nejvarovnější indikátory lze považovat:

 • nákladný životní styl osob, které se podílejí na daném procesu;
 • vedlejší zaměstnání bez příslušného souhlasu nebo oznámení;
 • odmítání kariérního postupu mimo stávající pracovní zařazení, odpor proti změně úloh nebo přeložení, zvláště pokud jsou spojeny se zlepšením nebo alespoň s vyhlídkou na zlepšení platu;
 • trávení příliš mnoho času v práci, odmítání dovolené;
 • narůstající uzavřenost, náhlé změny chování vůči kolegům a nadřízeným;
 • klesající identifikace s nadřízenými a úkoly;
 • obcházení nebo „přehlížení“ předpisů; vzrůstající počet „malých nepravidelností“; odchylky od transakčních a operačních postupů a jejich následné dokumentace;
 • nereagování na podezřelé momenty a události nebo tolerance protiprávního jednání;
 • sociální problémy, osobní slabosti (závislost na alkoholu, drogách, gamblerství);
 • časté osobní kontakty mezi zaměstnancem a protistranou, jíž se rozhodovací činnost týká;
 • návštěvy protistran pouze tehdy, pokud je přítomný „jejich“ zaměstnanec oddělení;
 • chybějící konflikty s protistranami tam, kde obvykle vznikají;
 • kamarádský tón nebo nápadné ustupování při jednání s protistranou;
 • jiné jednání vycházející vstříc protistranám;
 • pohostinnost od třetích osob (zvláštní podmínky při nákupu, poukazy do restaurací a obchodů, pozvání na soukromé nebo obchodní akce obchodních partnerů);
 • chybějící kontrola na místech, kde existuje riziko korupčního jednání;
 • opakovaná podání směřující na konkrétní osoby;
 • ústní dohody namísto písemných ujednání, chybějící auditní stopa dokládající postup ve věci;
 • zaměstnanec    komunikuje    s    obchodním    partnerem    jinými    než    oficiálními komunikačními kanály Software602 a.s.;
 • koncentrace úkolů na jednu osobu;
 • nedostatečná transparentnost
 • zaměstnanec či obchodní partner byl již dříve odsouzen za trestnou činnost, zvláště pak korupčního charakteru;
 • bchodní partner odmítá uzavřít smlouvu písemně;
 • obchodní partner považuje nestandardní provizi, která může být v rozporu s podmínkami uvedenými ve smlouvě;
 • obchodní partner požaduje uzavření smlouvy na nestandardním, nezvyklém místě;
 • obchodní partner vyžaduje platbu v hotovosti;
 • obchodní partner vyžaduje platbu nestandardními způsoby, mimo zemi, kde má sídlo podnikání; obecně se dá říci, že platba vyžaduje nezvyklé znaky;
 • ochodní partner odmítne vydat potvrzení o platbě či daňový doklad.

Článek 12

Závěrečná ustanovení

(1)    Software602 a.s., její zaměstnanci a odpovědné osoby se zavazují při svých aktivitách a při své práci dodržovat všechny etické zásady stanovené tímto Etickým kodexem.  Stejné principy se zavazují dodržovat i externí subjekty (dodavatelé, obchodní partneři) prostřednictvím Compliance smluvní doložky.

(2)    Zaměstnanec se aktivně snaží podporovat etické jednání na pracovišti.  Odpovědné osoby a vedoucí zaměstnanci Software602 a.s. jednají tak, aby byli příkladem pro ostatní zaměstnance, které tím vedou k čestnému jednání, slušnosti a osobní zodpovědnosti.  Stejně tak musejí být vzorem všichni nadřízení vůči svým podřízeným.

(3)    Odpovědnost za plnou realizaci Etického kodexu náleží statutárnímu orgánu Software602 a.s., jenž musí zabezpečit, aby byli všichni zaměstnanci a odpovědné osoby s Etickým kodexem seznámeni a aby svým podpisem stvrdili závazek Etický kodex dodržovat.

(4)    Zaměstnanci a odpovědné osoby musí být řádně a prokazatelně proškoleni o normách obsažených v tomto Etickém kodexu, stejně tak jako o riziku vzniku, předcházení a zamezení trestní odpovědnosti Software602 a.s. Software602 a.s. se zavazuje toto proškolení provádět pravidelně.

(5)    Zakazuje se zneužití jakéhokoli práva v neprospěch druhé strany.  Za porušení Etického kodexu je považováno i prokázání, že osoba nevykonala své právo v dobré víře.

(6)    Software602 a.s.  odmítá tolerovat jakékoli porušení zásad Etického kodexu.  Zaměstnanci a odpovědné osoby Software602 a.s. jsou si vědomi, že svými rozhodnutími a svým jednáním mohou vystavit sebe i Software602 a.s.  trestněprávním či občanskoprávním postihům, proto musí jednat tak, aby nepáchali trestnou činnost a neporušovali právní předpisy a vnitřní předpisy Software602 a.s.

(7)    Etickým kodexem jsou povinni se řídit všichni zaměstnanci a všechny odpovědné osoby Software602 a.s.  Porušení norem Etického kodexu ze strany zaměstnanců či odpovědných osob bude považováno za porušení pracovních povinností a jako takové bude postihováno ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce.  Náhrada případné škody bude řešena podle příslušných ustanovení zákoníku práce, resp.  občanského zákoníku.

(8)    Software602 a.s.  si je vědom, že Etický kodex je třeba průběžně doplňovat, rozvíjet a aktualizovat.  Jednoznačným a zřejmým závazkem Software602 a.s.  však je žádným způsobem nepřipustit trestnou činnost.


 
Příloha č.  1 – Základní zásady protikorupčního jednání

Článek 1

Korupce a střet zájmů

(1)    Pojem korupce není českým právním řádem definovaný, přesto lze mezi korupční trestné činy ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, řadit zejména přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), nepřímé úplatkářství (§ 333), pletichy v insolvenčním řízení (§ 226), porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže [§ 248 odst. 1 písm. e)], sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256 odst. 1 a 3), pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži [§ 257 odst. 1  písm. b) a c)], nebo pletichy při veřejné dražbě [§ 258 odst. 1 písm. b) a c)]. K trestným činům, které mají znaky korupčního chování v určitých zvláštních situacích, lze řadit také například trestné činy porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220 a § 221) a zneužití informace a postavení v obchodním styku (§ 255).

(2)    V souvislosti s korupcí se často hovoří o střetu zájmů.  Zájmy se v tomto kontextu rozumí na jedné straně zájmy osobní (soukromé), přičemž osobním zájmem je takový zájem, který přináší subjektu tohoto zájmu osobní výhodu nebo zamezuje vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu a na druhé straně zájmy, které jsou subjekty těchto osobních zájmů povinny z titulu svého postavení nebo funkce prosazovat nebo hájit.

(3)    Skutečnost, že existuje možný střet zájmů, automaticky nevylučuje třetí stranu ze vztahů k firmě.  Dojde-li ovšem ke střetu firemního zájmu se zájmem osobním, nesmí subjekt těchto zájmů upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které je povinen prosazovat a hájit.  Současně ovšem musí být z dané situace zjevné, že tato třetí strana nezískala v důsledku svého vztahu se zaměstnanci Software602 a.s. jakoukoliv výhodu. Z tohoto důvodu se pro situace, kdy hrozí střet zájmů, stanoví zpravidla následující postupy:

 • dotčení zaměstnanci jsou povinni v maximální možné míře povolené zákonem hlásit svým nadřízeným situace vedoucí ke vzniku skutečného či domnělého střetu zájmů;
 • nadřízení dotčených zaměstnanců pak odpovídají za vyřešení skutečného či domnělého střetu zájmů;
 • osoba, která je ve střetu zájmů, se nesmí účastnit nebo být jiným způsobem zapojena do rozhodování, kterého se střet zájmů týká;
 • vyřešení střetu zájmů musí být řádně zdokumentováno.
   

Článek 2

Cíle protikorupčního úsilí

(1)    Cílem protikorupčního úsilí je zajistit prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku.

(2)    Mezi systémové podmínky k dosažení cíle patří organizační přehlednost, vhodně nastavené odpovědnostní vztahy, dobrá interní i externí komunikace a celková transparentnost některých procesů.  Dále je velmi podstatné, aby všichni zaměstnanci Software602 a.s. dodržovali právní předpisy a interní dokumenty, byli znalí důležitosti etických zásad při výkonu práce a dodržovali je. Management Software602 a.s. pak musí propagovat jednání odmítající korupci, zdůrazňovat význam ochrany majetku státu a minimalizovat škody, které jsou protiprávním jednáním druhých způsobeny.  Management Software602, a.s.  musí jít příkladem a vzorem správného jednání.

(3)    V oblasti vzdělávání zaměstnanců k problematice boje s korupcí je třeba zavést systematické vzdělávání na profesionální úrovni, v optimálním případě garantované odborníkem na problematiku boje s korupcí.  Za tím účelem je třeba proškolit:

 • zaměstnance Software602 a.s.  při nástupu do pracovního poměru (předání obligatorního minima);
 • zaměstnance Software602 a.s. zastávající místa se zvýšeným rizikem vzniku korupce (periodické vzdělávání);
 • vedoucí zaměstnance (prohloubení jejich schopnosti včas identifikovat znaky korupčního jednání či prostředí a přijímat ve vlastní působnosti adekvátní opatření k jejich minimalizaci).

(4)    Obligatorním minimem se rozumí vysvětlení pojmu korupce, druhy korupce, možné oblasti výskytu korupce, postih korupčního jednání, ukázky praktických příkladů korupčního jednání včetně správné reakce ze strany zaměstnance.  Periodické vzdělávání se musí zaměřit, kromě obecných informací, na praktické návody, jak hledat, hodnotit, spravovat a monitorovat korupční rizika na pracovištích, na správné nastavení kontrolního a řídicího mechanismu, na možnosti nápravných opatření a důležitost kontroly implementace těchto opatření apod.


Článek 3

Kontrolní mechanismy

(1)    Pravidelné testování kontrolních a řídících mechanismů v oblastech významného korupčního rizika je důležité proto, aby se zjistilo, jak jsou tyto mechanismy účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání.

(2)    Povinností všech vedoucích zaměstnanců musí být povinnost vést pro své pracoviště seznam míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce (tzv.  míst důležitého významu), přehledů činností s reálným nebezpečím vzniku korupce a opatření k jejímu zamezení, včetně povinnosti aktualizovat a upřesňovat seznamy vždy na základě realizovaných organizačních, mobilizačních a dislokačních změn, v periodicitě minimálně jednou ročně.


Článek 4

Protikorupční opatření

(1)    Konkrétním cílem v této oblasti je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře.  Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání se považuje za zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce.

(2)    Cílem opatření musí být to, aby zaměstnanci Software602 a.s. měli zaručeno právo podat stížnosti, návrhy, podněty a jiná podání upozorňující na jednání v rozporu s právními předpisy či interními normami nebo upozorňující na neetické jednání či navrhující opatření ke zlepšení.

(3)    Nápravnými opatřeními se rozumí úprava vnitřních předpisů, přijímání disciplinárních opatření, řešení vzniklých škod a informování zaměstnanců Software602 a.s. o krocích, které byly v souvislosti s potvrzeným protikorupčním, ale i neetickým či protiprávním jednáním podniknuty (včetně vyvození odpovědnosti a náhrady škody).

(4)    Management Software602 a.s. deklaruje svoji připravenost v případě zjištění pochybení přijmout adekvátní nápravná opatření.

(5)    Základním pilířem protikorupčních opatření je to, že každý vedoucí zaměstnanec Software602 a.s. kvantitativně i kvalitativně vyhodnocuje plnění povinností vyplývajících z protikorupčních opatření, účinnost jejich plnění, implementaci opatření k nápravě, popřípadě navrhuje aktualizaci Etického kodexu či protikorupčních opatření.


Článek 5

Indikátory korupčního jednání


(1)    Indikátory protikorupčního jednání jsou náznaky a varovné signály upozorňující na možnost výskytu korupčního jednání.  Jejich vyšší přítomnost není ještě žádným důkazem, ale měla by vést ke zvýšené pozornosti managementu a všech zaměstnanců Software602 a.s.

(2)    Obecné varovné signály protikorupčního jednání jsou:

 • nákladný životní styl osob, které se podílejí na daném procesu;
 • vedlejší zaměstnání bez příslušného souhlasu nebo oznámení;
 • odmítání kariérního postupu mimo stávající pracovní zařazení, odpor proti změně úloh nebo přeložení, zvláště pokud jsou spojeny se zlepšením nebo alespoň s vyhlídkou na zlepšení platu;
 • trávení příliš mnoho času v práci, odmítání dovolené;
 • narůstající uzavřenost, náhlé změny chování vůči kolegům a nadřízeným;
 • klesající identifikace s nadřízenými a úkoly;
 • obcházení nebo „přehlížení“ předpisů; vzrůstající počet „malých nepravidelností“; odchylky od transakčních a operačních postupů a jejich následné dokumentace;
 • nereagování na podezřelé momenty a události nebo tolerance protiprávního jednání;
 • sociální problémy, osobní slabosti (závislost na alkoholu, drogách, gamblerství);
 • časté osobní kontakty mezi zaměstnancem a protistranou, jíž se rozhodovací činnost týká;
 • návštěvy protistran pouze tehdy, pokud je přítomný „jejich“ zaměstnanec oddělení;
 • chybějící konflikty s protistranami tam, kde obvykle vznikají;
 • kamarádský tón nebo nápadné ustupování při jednání s protistranou;
 • jiné jednání vycházející vstříc protistranám;
 • pohostinnost od třetích osob (zvláštní podmínky při nákupu, poukazy do restaurací a obchodů, pozvání na soukromé nebo obchodní akce obchodních partnerů);
 • chybějící kontrola na místech, kde existuje riziko korupčního jednání;
 • opakovaná podání směřující na konkrétní osoby;
 • ústní dohody namísto písemných ujednání, chybějící auditní stopa dokládající postup ve věci;
 • koncentrace úkolů na jednu osobu;
 • nedostatečná transparentnost.

 
Příloha č. 2 – Základní zásady jednání managementu a zaměstnanců Software602, a.s.  při přípravě a účasti v řízeních pro zadání veřejných
zakázek

Článek 1

Zásada zákonnosti jednání

Základní zásadou činnosti managementu a zaměstnanců Software602 a.s. (pro tuto přílohu dále jen „zaměstnanci“) je zásada zákonnosti jednání.  Zaměstnanci Software602 a.s. tedy při přípravě nabídek do řízení k zadání veřejných zakázek (dále jen „nabídky“), komunikaci se zadavateli, poskytování plnění ve veřejných zakázkách a v navazujících jednáních hájí a prosazují výhradně oprávněné zájmy Software602 a.s., vždy však pouze v rámci dovoleném platnými právními předpisy.


Článek 2

Pravdivost a spolehlivost nabídek

(1)    Zaměstnanci Software602 a.s.  uvádějí v nabídkách pouze pravdivé a nezkreslené údaje.

(2)    Zaměstnanci Software602 a.s.  respektují při přípravě nabídek vnitřní schvalovací proces Software602 a.s. tak, aby mohla být plně garantována závaznost nabídky a správnost údajů v nabídce tvrzených.

(3)    Zaměstnanci Software602 a.s. se uvádějí cenu v nabídkách tak, aby tato cena odpovídala alespoň nákladům vynaloženým na plnění, nejsou-li oprávněné důvody k uvedení ceny nižší.

Článek 3

Obecná pravidla jednání zaměstnanců Software602 a.s.

Zaměstnanci Software602 a.s.  jednají s jinými osobami mimo Software602 a.s.  o nabídkách a řízeních veřejných zakázek jen s vědomím, která jednání jsou zakázána předpisy soutěžního nebo trestního práva a vyvarují se jednání, která by mohla být vykládána jako porušení takových předpisů.  Další zásady konkretizují zakázaná jednání, která mohou být vykládána jako porušení trestního či soutěžního práva
 

Článek 4

Zákaz jednání ohrožujícího soutěž vztahujícího se k jiným dodavatelům


(1)    Zaměstnanci Software602 a.s.  se za všech okolností vyvarují jednání, která by mohla vést:

 • k zakázané dohodě o cenách4 při účasti ve veřejných zakázkách;
 • k jiné protisoutěžní koordinaci postupu v řízení na zadání veřejné zakázky s jinými dodavateli,;
 • ke zdržení se účasti v zadávacím řízení vyvolaném pohrůžkou, lstí, hrozbou újmy nebo neoprávněného prospěchu;
 • k jiné dohodě zakázané soutěžním právem.

(2)    Zaměstnanci Software602 a.s. se vyvarují jednání, která by směřovala k tomu, že Software602 a.s. se nebude účastnit zadávacího řízení nebo veřejné soutěže za příslibu majetkového nebo jiného prospěchu v důsledku této neúčasti.

Článek 5

Zákaz jednání evokujících možné nezákonné ovlivnění zadavatele

Zaměstnanci Software602 a.s. se vyvarují jednání, která by mohla být vykládána jako vyžádání neoprávněného prospěchu pro sebe nebo pro Software602 a.s. za to, že ovlivní zadavatele v přípravě či realizaci zadávacího řízení.

Článek 6

Pravidla při přímém jednání se zadavateli

(1)    Při komunikaci se zadavatelem, která se týká veřejných zakázek, zaměstnanci Software602 a.s.  dodržují pravidla obezřetnosti tak, aby žádné jednání připisované Software602 a.s.  nemohlo být vykládáno jako jednání s účelem porušit právní předpisy.

(2)    Zaměstnanci Software602 a.s.  nejednají ve vztahu k zadavatelům veřejných zakázek a k osobám, které zadavatele v souvislosti s těmito veřejnými zakázkami ovlivňují, způsobem, který by mohl být vykládán jako slíbení či poskytnutí neoprávněné výhody v souvislosti s realizací veřejné zakázky.

(3)    Pokud zaměstnanci Software602 a.s.  poskytují technické informace, které by mohly být použity pro řízení směřující k zadání veřejných zakázek, tak předávají pouze pravdivé a nezkreslené informace a nezamlčují podstatné skutečnosti.  Tím nejsou dotčena interní pravidla pro zachování mlčenlivosti o konkrétních skutečnostech, ta však musí být aplikována tak, aby zamlčením skutečností nedošlo k porušení pravidel hospodářské soutěže.

(4)    Zaměstnanci Software602 a.s. se při poskytování technických informací, rad, či jakýchkoli jiných úkonů při zadávání veřejných zakázek zdrží jednání, která by mohla být vykládána jako sjednání přednosti či výhodnějších podmínek pro jiného dodavatele při vidině prospěchu za toto jednání.

(5)    Při komunikaci se zadavateli nezneužijí zaměstnanci Software602 a.s.  svého zaměstnání či postavení k zadavateli pro získání informací, které nejsou veřejně přístupné a které by mohly zvýhodnit Software602 a.s.  při účasti ve veřejných soutěžích.

Článek 7

Oznamování trestné činnosti

(1)    Zaměstnanci Software602 a.s.  oznámí každé trestné jednání zadavatele nebo dodavatele, které porušuje soutěžní právo, nebo které se pokouší takového výsledku docílit a k jehož oznámení je zaměstnanec povinen.

(2)    Těmito jednáními jsou zejména slib nebo vyžádání úplatku za ovlivnění výběru dodavatele, za odstoupení z řízení, za vyzrazení zvýhodňujících informací podstatných pro řízení nebo koordinace cen za účelem zadání zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu.

Článek 8

Poctivé poskytování plnění dle uzavřeného kontraktu a plnění informačních povinností

(1)    Zaměstnanci Software602 a.s.  se účastní s odbornou péčí a dle svého pracovního zařazení plnění uzavřených smluv tak, aby byly tyto smlouvy plněny řádně a včas.

(2)    Při plnění smlouvy zaměstnanci Software602 a.s. jednají ve vztahu k zadavateli poctivě, nezneužívají informace, které mají při plnění kontraktu k dispozici.

(3)    Zaměstnanci Software602 a.s. dbají dodržování informačních povinností dle zákona o veřejných zakázkách7 tak, aby nevznikala zadavateli či Software602 a.s. z neplnění této povinnosti škoda.


Článek 9

Indikátory problematického jednání stran veřejných zakázek

Obecné varovné signály problematického jednání stran veřejných zakázek jsou následující:

 • předmětem zakázky jsou zjevně nepotřebná plnění;
 • chybí průzkum trhu, z něhož by vyplynula předběžná cena zakázky a okruh relevantních dodavatelů;
 • chybí předběžný rozpočet zakázky;
 • rozdělování zakázek na dílčí plnění s cílem obejít schvalovací proces nebo povinnost uskutečnit zadávací řízení;
 • využívání typů řízení, které z povahy věci omezují otevřenou soutěž, není-li to v daném případě důvodné;
 • kvalifikační kritéria obsahují podmínky, které vylučují relevantní soutěžitele;
 • hodnotící kritéria umožňují nepřezkoumatelné hodnocení;
 • neobvyklé    charakteristiky    nabídek    (nabídkové    ceny     jen     nepatrně     odlišné od předpokládané ceny, nabídkové ceny velmi podobné, případně výrazně odlišné – vztaženo k předmětu plnění);
 • vítězná nabídka je vyšší než interní odhad ceny, pokud takový odhad existuje, nebo tržní cenová úroveň;
 • celkový nárůst cen nákupů;
 • neúspěšní uchazeči se posléze účastní plnění jako subdodavatelé;
 • uchazeči bez historie, případně s neprůhlednou vlastnickou strukturou;
 • vztah osob, které se podílejí na zadání zakázky, nebo osob jim blízkých k uchazečům;
 • „rotace“ dodavatelů při plnění zakázek;
 • jeden uchazeč získává většinu zakázek;
 • uzavření dlouhodobých smluv bez transparentního výběru za nevýhodných podmínek;
 • nesoulad mezi skladovými příjemkami, dodacími listy, fakturací, smlouvou nebo objednávkou, vítěznou nabídkou a zadávacími podmínkami;
 • značné nebo opakované překročení předpokládané hodnoty smlouvy, vícepráce;
 • akceptace plnění, které kvalitou nebo množstvím neodpovídá smlouvě (neuplatňování reklamací a smluvních pokut);
 • opakované závady dodávek, vysoké náklady na opravy;
 • chybějící doklady k zakázkám.

Máte dotaz k etickému kodexu?
Neváhejte se nás zeptat!

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů